Regulamin

Regulamin:
 1. Organizatorem zajęć jest  BOBO SWIM Szkoła Pływania dla niemowląt i małych dzieci.
 2. Zajęcia kursu odbywają się w trzech cyklach od września do czerwca, każdy kurs obejmuje 10-12 jednostek trwających 30-45  minut. Po zajęciach rodzice z dziećmi mogą skorzystać z kilku minutowego pobytu w jacuzzi.
 3. Dzieci biorące udział w naszych zajęciach muszą mieć zgodę lekarza pediatry / konsultacja / stwierdzającą brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć ruchowych w wodzie. Pozytywną opinię lekarza rodzice potwierdzają na oświadczeniu własnoręcznym podpisem.
 4. Dzieci ćwiczą z bezpośrednim udziałem jednego opiekuna i pod kierunkiem instruktorów (w grupach maluszków podczas przebierania w szatni może pomagać drugi rodzic)  – w okresie pandemii przy obecnych ograniczeniach tylko jeden rodzic wchodzi do szatni.
 5. Do uczestniczenia w zajęciach upoważnia karnet z wyznaczonym dniem i godziną zajęć, który uczestnicy odbierają w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć. Karnetów nie można udostępniać osobom trzecim.
 6. Zapisy na kurs przyjmowane są telefonicznie oraz e-mail. Odbiór karnetu następuje po dokonaniu opłaty za kurs.
 7. Możliwe jest odrobienie dwóch nieobecności na zajęciach w ramach danego kursu w uzgodnionym  terminie, tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka z co najmniej kilku godzinnym wyprzedzeniem / najlepiej jednodniowym /. Ktoś inny może wtedy skorzystać z zajęć w ramach odrabiania.
 8. Szkoła BOBO SWIM zapewnia przybory i sprzęt potrzebne  do zajęć.
 9. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji /wpłacie zaliczki/ dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników  w szatniach.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Szkoły Pływania BOBO SWIM i regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do przynoszenia na zajęcia czepków, a dzieci do 3-go roku życia uczestniczą w zajęciach w pieluszkach wodoodpornych.
 13. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. awaria na basenie), szkoła BOBO SWIM zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
 14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę BOBO SWIM swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia kursu oraz publikację treści multimedialnych na stronie www.http://boboswimlublin.pl/. lub fb. Brak zgody składamy na piśmie u organizatora.

Wymagane  oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie przed rozpoczęciem kursu.