Regulamin

Regulamin:

1. Zajęcia kursu odbywają się w trzech cyklach od września do czerwca, każdy kurs obejmuje 10-12 jednostek trwających 30 minut. Po zajęciach rodzice z dziećmi mogą skorzystać z 10 minutowego pobytu w jacuzzi.

2. Dzieci biorące udział w naszych zajęciach muszą mieć zgodę lekarza, który stwierdza u nich brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Pozytywną opinię lekarza rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.

3. Dzieci ćwiczą z bezpośrednim udziałem jednego opiekuna i pod kierunkiem instruktorów (w grupach maluszków podczas przebierania w szatni może pomagać drugi rodzic).

4. Dodatkowe osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie pływalni jedynie w strojach kąpielowych, po uprzednim wykupieniu biletu w kasie ośrodka lub bezpłatnie w czasie lekcji otwartej organizowanej podczas trwania danego kursu.

5. Do uczestniczenia w zajęciach upoważnia karnet z wyznaczonym dniem i godziną zajęć. Karnetów nie można udostępniać osobom trzecim.

6. Zapisy na kurs przyjmowane są telefonicznie oraz e-mail. Odbiór karnetu następuje po dokonaniu opłaty za kurs.

7. Możliwe jest odrobienie dwóch nieobecności na zajęciach w ramach danego kursu w uzgodnionym wcześniej terminie.

8. Szkoła Boboswim zapewnia przybory i sprzęt potrzebne  do zajęć.

9. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników  w szatniach.

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.

12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do przynoszenia na zajęcia czepków, a dzieci do 3-go roku życia uczestniczą w zajęciach w pieluszkach wodoodpornych.

13. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. awaria na basenie), szkoła Boboswim zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Boboswim swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia kursu oraz publikację treści multimedialnych na stronie www.http://boboswimlublin.pl/. Brak zgody składamy na piśmie u organizatora.